شرکت بیمه کوثر شرکت قصد دارد سرمایه خود را از ۱۴۰ میلیارد ریال به ۲۵۰ میلیارد ریال از محل آورده و مطالبات افزایش دهد.

به گزارش بیمه اس ام اس شرکت بیمه کوثر ظرف عمر 4 سالهی فعالیت خود عملکرد نسبتاً مطلوبی داشته، بهطوریکه سهم خود را از بازار طی سالهای اخیر افزایش داده است.

سهم کوثر از بازار در سال 91 معادل 1.8 درصد بود که در سال 92 به 3 درصد و در سال 93 به 3.4 درصد افزایش یافت. بدین ترتیب بیمه کوثر ششمین شرکت بزرگ بیمه ازلحاظ فروش است.

شرکتهای بیمه آسیا، دانا، البرز و پارسیان جایگاههای یک تا پنج این جدول رتبهبندی را به خود اختصاص دادهاند.

ترکیب واقعی پرتفوی در سال 93

در سال مالی 93 بیشترین میزان فروش مربوط به بیمه شخص ثالث بود که با 3,832 میلیارد ریال 53 درصد از کل پرتفوی را تشکیل داد.

در این سال کمترین فروش را بیمههای کشتی و مهندسی با 38.7 میلیارد ریال و 51 میلیارد ریال و با سهم 1 درصدی از کل پرتفوی را به خود اختصاص دادند.

سهم بیمههای زندگی و عمر در سال 93 جمعاً بالغبر یک هزار میلیارد ریال بود که 15 درصد از پرتفوی را تشکیل داد.

پیشبینی ترکیب پرتفوی در سال 94

در پیشبینی سال مالی 94 نیز بیشترین میزان فروش مربوط به بیمه شخص ثالث میباشد که با 4,600 میلیارد ریال 53 درصد از کل پرتفوی را تشکیل داده است.

در بودجه 94 کمترین فروش برای بیمههای کشتی، هواپیما، مهندسی، مسئولیت، انرژی، باربری و پول در نظر گرفتهشده است.

سهم بیمههای زندگی و عمر در بودجه 94 جمعاً بالغبر یک هزار و 568 میلیارد ریال پیشبینیشده که 17 درصد از کل پرتفوی را تشکیل میدهد.

تحلیل عملکرد مالی بیمه کوثر

حاشیه سود ناخالص این شرکت بیمهای در سال 92 معادل 9 درصد بود اما در سال 93 به 8 درصد کاهشیافته است. حالآنکه در بودجه سال مالی جاری حاشیه سود ناخالص 8.4 درصد پیشبینیشده است.

در دوره 6 ماهه اول سال مالی 93 شرکت حاشیه سود 12.9 درصدی داشته که این مقدار در دوره مشابه امسال به 11.9 درصد کاهشیافته است.

همانگونه که در جدول بالا مشاهده میکنید بخش عمدهای از سود خالص شرکت را سود سرمایهگذاریها تشکیل میدهد که این ویژگی عامل مهمی در ارزیابی شرکت محسوب میشود.

در سال 93 سود خالص بیمه کوثر حدود 380 میلیارد ریال بوده که حدود 243 میلیارد ریال آن از محل سرمایهگذاریها بوده که عمدهی این سرمایهگذاریها از محل سپردهگذاری در بانکها حاصلشده است.

سرمایهگذاریها

سرمایهگذاریها و مدیریت بهینه منابع مالی شرکتهای بیمهای که عمدتاً شامل شرکت، اندوختهها و ذخایر فنی است، نقش مهمی در سودآوری و تداوم فعالیت شرکت بر عمده دارد.

ترکیب درآمد حاصل از سرمایهگذاریها

شرکت بیمه کوثر در بودجه سال مالی 94 مبلغ 369 ریال سود به ازا هر سهم در نظر گرفته که در پایان دوره ششماهه 64 درصد از این مبلغ پوشش دادهشده است. شرکت در سهماهه اول 127 ریال سود شناسایی کرد و در سهماهه دوم سود هر سهم با 15 درصد کاهش نسبت به سهماهه اول، به 108 ریال رسید.

با توجه به این موضوع که عمدهی سود خالص شرکت بیمه کوثر را سپردهگذاریها تشکیل میدهند بنابراین نمیتوان ارزشگذاری دقیقی روی این شرکت انجام داد اما با در نظر گرفتن عملکرد سال مالی 93 و تکرار همان رویه برای سال جاری و با توجه به پوشش مطلوب سود در ششماهه اول امسال پیشبینی میشود شرکت تا پایان سال جاری قادر به تحقق کامل سود اعلامی باشد.